İdare Hukuku, idarenin eylem ve işlemleri ile alakalı hukuka aykırı durumların saptanması halinde başvurulan hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. Hukuk Devleti ilkesinin bir sonucu olarak da kabul edilen ‘İdare Hukuku’ idari işlemlere yönelik düzenlemeler getirmeyi amaçlar.

İdari birimlerin kanuna uygun bir şekilde hareket etmesi gerekli olsa da zaman zaman kanuna aykırı uygulamaların görülmesi muhtemeldir. Vatandaşların mağduriyetine neden olacak bu tür uygulamalara yönelik İdare Hukuku çerçevesinde başvurular yapılmalıdır. İdare davası avukatı öncülüğünde açılan davalarda mağduriyetin giderilmesi hedeflenmektedir.

İdare Hukuku Alanına Giren Davalar

İdareyi ilgilendiren ve idarenin taraf olduğu davaların genel anlamda İdare Hukuku çerçevesinde düzenlendiği kabul edilmektedir. Türk Hukuk Sistemi çerçevesinde oldukça önemli olan bu hukuk dalının konu olduğu davalar aşağıdaki gibidir.

  • İdarenin sorumluluğu davaları,
  • Tam yargı davaları,
  • İdari işlemin iptali davaları,
  • İmar davaları,
  • İhale davaları,
  • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
  • Memuriyet davaları,
  • Öğrenci davaları,
  • Karayolları trafik davaları,
  • İdari sözleşmeden kaynaklanan davalar.

Tüm bu davalar idareyi ilgilendirmesi nedeniyle İdare Hukuku uygulamaları dikkate alınarak açılması gereken davalardır. Bu kapsamda idari düzenlemeleri doğru bir şekilde değerlendirmek ve hukuki anlamda hakları sonuna kadar kullanmak gerekecektir.

Vergi Hukukunun Kapsamı

Vergi hukuku, genel olarak vergi ile ilgili tüm dava ve süreçler ile ilgilenmektedir. Özetle vergi hukukunun kapsamından aşağıdaki gibi bahsedebiliriz.

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Vergi hataları, vergiler ile ilgili değerlerin yanlış değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Vergilerin re’sen düzeltildiği ve dava yolu ile de düzeltilmesi söz konusudur. Bu durumda eksik ya da az vergi ödeme sorunu ortadan kaldırılmaktadır.

Vergi Davaları ve Uyuşmazlıkları

Vergi ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılmaması ya da vergi uyuşmazlıklarının meydana gelmesi durumunda davalar açılmaktadır. Gerçek ya da tüzel kişiler vergi davaları ile hak ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Vergi hukuku ile ilgili olarak özetle vergiyi kapsayan tüm konuları içerdiğinden bahsedebiliriz. Bu doğrultuda vergi hukuku son derece geniş ve önemli bir hukuk dalıdır.