Ticaret ve Borçlar Hukukunun temel konularından biri olan icra hukuku, icra ve iflas kanunu kapsamında değerlendirilir. İcra işlemi, borç ödeme işlemini kendi rızasıyla yapmayan kişi veya kuruluşlara uygulanan bir yaptırım işlemidir. İcra kavramı kapsamlı bir konu olmasının yanı sıra, yapılan her işlemin bir anlamının olduğu ve bu işlemlerden geriye dönüşün olmadığı bir süreçtir. Bu sebeple icra konusunda deneyimli kurum veya kişilerden bilgi alınması gerekir. Alınan bilgi ve değerlendirme neticesinde atılacak adımlar belirlenmelidir.

İcra ve iflas hukuku kapsamında büromuzun verdiği başlıca hizmetler;

 • İlamsız icra takibi
 • Kambiyo senetlerine (poliçe, bono,çek) mahsus haciz yolu ile icra takibi
 • İlamlı icra takibi
 • Taşınır ve taşınmaz rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
 • Kiralanan taşınmazı tahliyesine ilişkin icra takibi
 • İtirazın iptali davalarının takibi
 • Menfi tespit, borçtan kurtulma ve istirdat davalarının takibi
 • İflas yolu ile takip
 • İflas davası ve iflasın kapanması süreçlerinin takibi
 • İhtiyati haciz, ihtiyati tebdir taleplerinde bulunma
 • İtirazın kaldırılması davası
 • Konkordato ilan edilmesi için başvuru yapılması
 • Alacaklı ve borçlu için sulh görüşmeleri yapma, protokol hazırlama süreçlerinin takibi